SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU CĒSU DRAUDZE

Par mums

SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTI

… balsta savu ticību uz Svētajiem Rakstiem – Bībeli, kas atklāj Jēzu Kristu kā cilvēku vienīgo Glābēju un Pestītāju.

Jēzus Kristus

ir Adventistu dzīves centrs, Kuru viņi gaida drīz otrreiz nākam Debesu padebešos. Adventisti ir pārliecināti, ka glābšanu var iegūt, ticībā pieņemot Jēzus taisnību, un, esot ciešās attiecībās ar Kristu.

Sabats

(septītā nedēļas diena – sestdiena) ir Adventistu iknedēļas svētki un atpūtas diena, kad notiek dievkalpojumi un tiek veltīts laiks līdzcilvēkiem. Adventisti tic, ka Kristus ir “Kungs arī pār Sabatu” (Mateja 12:8) un to ir atbrīvojis no farizejiskiem papildus likumiem, bet nav pārmainījis uz svētdienu. Sabatā tiek izteikts prieks un pateicība par to, ka esam tik brīnišķi radīti un atpestīti caur Jēzu Kristu.

Misija

Septītās dienas Adventistu draudze ir Bībeles pravietiskajos vēstījumos iepriekš paredzēta kustība, kura, izpildot Dieva uzdevumu, sludina Evaņģēliju – aicina visus cilvēkus pilnīgi uzticēties Jēzum un arī parādīt savu paklausību visiem Viņa baušļiem (Atkl 14:6-12).

Dzīvesveids

Kristīgā dzīve ietver kā cilvēka garīgo, tā fizisko būtību visās dzīves nozarēs. Tāpēc Septītās dienas Adventisti aicina uz dzīvesveidu, kura pamats ir Bībele. Adventisti priecājas par dzīvi, ko Dievs dāvina. Tie nedzīvo nedz askētiski, nedz izlaidīgi. Atsakās no apreibinošām un atkarību izraisošām vielām. Iestājas par to, lai cilvēki dzīvotu veselīgi un atbrīvotos no alkohola, nikotīna un citām postošām atkarībām. Kristus nav mūs atbrīvojis, lai mēs atkal kļūtu nebrīvi.